REGULAMIN SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ DECORHOME

§1. Postanowienia wstępne

Poniższy tekst stanowi regulamin sprzedaży wysyłkowej DECORHOME. Regulamin obowiązuje Sprzedawcę oraz nabywających towary w drodze sprzedaży wysyłkowej (Klienci).

Sprzedaż wysyłkowa jest prowadzona przez: FIRMĘ T.D.G. z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim, pod adresem: ul. Główna 49, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, posiadającą numer NIP: 773-145-59-48 i numer REGON: 590622546, zwaną dalej Sprzedającym.

Wszelkich informacji na temat sprzedaży wysyłkowej oraz załatwiania spraw związanych z niniejszą usługą można uzyskać pod adresem: zamowienia@decorhome.com.pl oraz numerem telefonu (+48) 502 681 814 (koszt połączenia według taryfy operatora) od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 18.00

§2. Postanowienia ogólne

Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany asortymentu oraz cen towarów znajdujących się w ofercie sprzedaży wysyłkowej oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Wiążąca jest cena podana przez Sprzedającego na chwilę złożenia zamówienia przez Klienta.

Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

Wszelkie promocje obejmujące sprzedaż wysyłkową nie łączą się z żadnymi innymi promocjami stosowanymi przez Sprzedającego. Klient może skorzystać tylko z jednej promocji, chyba, że regulamin promocji wyraźnie przewiduje możliwość łącznego korzystania z kilku promocji. Przez promocję rozumie się każde korzystniejsze od standardowych warunki sprzedaży.

Produkty dekoracyjne mają specyficzne właściwości, które należy uwzględniać dokonując zakupu, zapoznając się z opisem produktu:

1) każdy z towarów jest niepowtarzalny i minimalnie odróżnia się od innych egzemplarzy, co dotyczy również poszczególnych elementów towarów oraz ich wymiarów,

2) wizerunki towarów prezentowane w serwisie mają charakter informacyjny (nie oddają ich rzeczywistej wielkości) wymiary produktów podane są w opisie.

§3. Składanie zamówień, niedostępność towaru

Zamówienia można składać całodobowo. Klient zobowiązany jest wypełnić formularz zamówienia prawidłowo, to jest uzupełniając wszystkie rubryki oraz podając dane zgodne ze stanem rzeczywistym.

Klient składając zamówienie składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu z uwzględnieniem postanowień niniejszego regulaminu; oferta wiąże klienta przez okres 7 dni.

Sprzedający potwierdzi Klientowi złożenie zamówienia poprzez przesłanie informacji na wskazany adres poczty elektronicznej.

Do każdego zrealizowanego zamówienia dołączany jest paragon. Jeżeli Klient oczekuje wystawienia faktury VAT powinien o tym poinformować Sprzedającego niezwłocznie po złożeniu zamówienia.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia jeżeli Klient nie spełnił warunków określonych niniejszym regulaminem.

Jeżeli Sprzedający nie będzie mógł dostarczyć towaru z tego powodu, że nie będzie on dostępny, zawiadomi o tym niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, Klienta. W chwili zawiadomienia Klienta o niedostępności towaru zawarta umowa wygasa.

§4. Termin dostawy, płatność i przesyłka.

Towary zakupione w sprzedaży wysyłkowej mogą być dostarczone wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Na termin dostawy składa się termin do wysyłki i termin dostarczenia towaru przez kuriera. Termin do wysyłki wynosi od 2 do 8 dni roboczych, termin dostarczenia towaru przez kuriera wynosi 2 dni robocze. Za dni robocze uważa się dni inne niż soboty i dni ustawowo wolne od pracy. Przesyłka jest doręczana za pośrednictwem kuriera wskazanego przez Sprzedającego.

Płatność za nabyte towary może być dokonana za pobraniem, to jest gotówką do rąk kuriera lub przedpłatą, wpłaconą na konto sprzedającego.

Sprzedający nie odpowiada za zapewnienie możliwości umówienia się z kurierem na konkretna godzinę, ani nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy, za który odpowiada kurier.

W momencie odebrania przesyłki Klient jest zobowiązany w obecności kuriera:

1) sprawdzić ogólny stan przesyłki czy opakowanie nie jest naruszone, otworzyć paczkę i sprawdzić czy zawartość jej jest zgodna z zamówieniem oraz czy towar nie jest uszkodzony. W razie stwierdzenia nieprawidłowości należy spisać protokół w obecności kuriera i niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą.

2) Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Klienta z chwilą pokwitowania odbioru przesyłki.

§5. Odstąpienie od umowy przez Klienta

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. Poz. 827) Klient będący konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego ma prawo odstąpić od umowy i dokonać jego zwrotu towaru bez podania przyczyn; w razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a jeżeli odstąpienie zostało złożone przed przyjęciem oferty przez Sprzedającego – oferta przestaje wiązać.

Termin do odstąpienia od umowy wynosi 14 dni i biegnie od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy, a w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno, od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem tego terminu.

Klient może skorzystać ze wzoru odstąpienia stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, nie jest to jednak obowiązkowe.

Oświadczenie o odstąpieniu może zostać przesłane drogą elektroniczną na adres: zamowienia@decorehome.com.pl; Jeżeli Klient skorzysta z tej możliwości, Sprzedający niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

Klient odstępujący od umowy powinien niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić towar Sprzedającemu. Zwrotu może dokonać jedynie poprzez odesłanie go do Sprzedającego kurierem na adres Św.Antoniego 46, 97-200 Tomaszów Mazowiecki. Termin do zwrotu jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Sprzedający zastrzega sobie prawo do nie przyjmowania zwrotów/dokonywania wymian produktów, które są w jakikolwiek sposób uszkodzone (poplamienie, rozerwanie, stłuczenie). Sprzedawca nie przyjmuje zwrotów produktów wysłanych do nas za pobraniem. DECORHOME NIe zwraca kosztów poniesionych przez kupującego przy odesłaniu towaru w celu wymiany/zwrotu.

Do zwracanego produktu należy dołączyć formularz zwrotu towaru (wzór formularza znajduje się na ostatniej stronie niniejszego regulaminu).

Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Sprzedający dokonuje zwrotu ceny zapłaconej za towar nabyty na podstawie umowy, od której Klient odstąpił oraz kosztów przesłania towaru do Klienta, w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześnie Sprzedający nie przyjmuje żadnych przesyłek wysłanych na jego koszt, bez jego uprzedniej zgody.

Sprzedający nie odpowiada za uszkodzenia towaru powstałe w transporcie dokonywanym na zlecenie Klienta.

§6. Reklamacje

Reklamacje związane z realizacją zamówienia należy składać pocztą elektroniczną na adres: zamowienia@decorhome.pl.

Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć Klientowi towar wolny od wad. Z tytułu zakupu towarów w drodze sprzedaży wysyłkowej Klientowi przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne określone z Kodeksie cywilnym. W przesyłce reklamacyjnej należy zawrzeć: dowód zakupu, kartę gwarancyjną, jeśli na produkt była udzielona gwarancja oraz opis składanej reklamacji. Sprzedający rozpatrzy składane reklamacje w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. Różnice w wyglądzie towarów wynikające z ustawień sprzętu komputerowego klienta (np. kolor towaru, proporcje towaru, itp.) nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.

§7. Ochrona danych osobowych

Dane osobowe Klienta podawane przy składaniu zamówienia będą przetwarzane przez Sprzedawcę –FIRMĘ T.D.G. z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim, pod adresem: ul. Główna 49, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach prawidłowego wykonania umowy, badania satysfakcji klienta, marketingowych i statystycznych. Podanie danych przez Klienta jest dobrowolne; Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

§8. Postanowienia końcowe

Treść Regulaminu będzie udostępniona wszystkim Klientom na stronie internetowej DECORHOME. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej DECORHOME, przy czym zmiana nie dotyczy zamówień złożonych przed zmianą Regulaminu, które realizowane są na dotychczasowych warunkach, chyba, że klient zażąda stosowania do jego zamówienia zmienionych warunków Regulaminu. W kwestiach nieobjętych postanowieniami niniejszego Regulaminu stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego. Regulamin w niniejszej wersji wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014r. i obowiązuje dla zamówień złożonych począwszy od tego dnia.

Załącznik nr 1
do Regulaminu sprzedaży wysyłkowej DECORHOME prowadzonej przez FIRMĘ T.D.G. z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim, pod adresem: ul. Główna 49, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

Formularz odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

ODSTĄPIENIE OD UMOWY
FIRMA T.D.G.
ul. Główna 49
97-200 Tomaszów Mazowiecki
e-mail: zamowienia@decorhome.com.pl

Oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży następujących rzeczy:
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
zamówionych dnia ........................................... , dostarczonych dnia ...............................................


Imię i nazwisko konsumenta
.................................................................................................................
Adres konsumenta
.................................................................................................................
Numer konta
.................................................................................................................
Data oraz podpis konsumenta (podpis tylko w przypadku składania formularza w formie
papierowej)